Webové stránky používají cookies. Pokud budete nadále využívat naše služby, předpokládáme, že souhlasíte s jejich používáním.

Webové stránky používají cookies. Pokud budete nadále využívat naše služby, předpokládáme, že souhlasíte s jejich používáním. Více informací

1. Úvodní ustanovení

Provozovatelem internetového obchodu Nintendoshop.cz (dále jen eshopu) je:

společnost ConQuest entertainment a.s.
se sídlem Hybernská 20/1007, 111 21 Praha 1
IČO:  26467909, DIČ: CZ26467909
zapsaná v obchodním rejstříku Praha, spis. zn.: B 7293
(dále jen prodávající)

Tyto obchodní podmínky upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé na základě kupní smlouvy uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou či právnickou osobou (dále jen spotřebitelem) prostřednictví eshopu.

Spotřebitel
Spotřebitelem je každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s podnikatelem nebo s ním jinak jedná.

Podnikatel
(1) Kdo samostatně vykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku, je považován se zřetelem k této činnosti za podnikatele.

(2) Pro účely ochrany spotřebitele a pro účely § 1963 se za podnikatele považuje také každá osoba, která uzavírá smlouvy související s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či při samostatném výkonu svého povolání, popřípadě osoba, která jedná jménem nebo na účet podnikatele.

(1) Za podnikatele se považuje osoba zapsaná v obchodním rejstříku. Za jakých podmínek se osoby zapisují do obchodního rejstříku, stanoví jiný zákon.

(2) Má se za to, že podnikatelem je osoba, která má k podnikání živnostenské nebo jiné oprávnění podle jiného zákona.

Obchodní podmínky dále upravují práva a povinnosti smluvních stran při využívání webové stránky představující eshop, která je umístěná na adrese www.nintendoshop.cz.

Znění obchodních podmínek může prodávající měnit a doplňovat. Tímto ustanovením však nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozích znění obchodních podmínek. Kupující vyjadřuje souhlas s aktuálním zněním obchodním podmínek při každém uzavření kupní smlouvy (potvrzení objednávky na eshopu).

2. Uživatelský účet

Uživatelský účet je zřízen při registraci. Zřízení uživatelského účtu po vyplnění požadovaných údajů probíhá automaticky, prodávající si ponechává právo uživatelský účet zrušit, pokud jsou nesprávně uvedeny osobní údaje anebo si vyžádat údaje korektní.

Nákup zboží není striktně omezen pouze pro registrované zákazníky (kupující). Uzavřít kupní smlouvu může i neregistrovaný zákazník při jednorázové objednávce a to za předpokladu, že správně vyplní povinná pole před potvrzením objednávky na eshopu a odsouhlasí následně obchodní podmínky.

Vytvoření uživatelského účtu je podmíněno odsouhlasením těchto Obchodních podmínek.

Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen e-mailem jakožto uživatelským jménem a heslem.

Prodávající může zrušit uživatelský účet v případě, kdy dojde k porušení obchodních podmínek.

Prodávající neručí za nepřetržitý provoz eshopu.

Kupující nesmí umožnit využití uživatelského účtu na své jméno třetí osobě.

3. Ochrana osobních údajů

Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

Kupující souhlasí se zpracováním těchto osobních údajů: jméno a příjmení, adresa, dodací adresa (pokud je jiná než adresa kupujícího), identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty (e-mail), telefonní číslo a mobil.

Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje uvést pravdivě.

Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím realizaci kupní smlouvy, zřízení a použití uživatelského účtu. Případně také k obchodním, marketingovým a jiným sdělením, vyjádří-li při registraci souhlas s jejich zasíláním.

Osobní údaje budou uschovány a moci být využívány k výše zmíněným účelům po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické i tištěné podobě a to neautomatizovaným i automatizovaným způsobem.

4. Vystavené zboží a informační povinnost

Zboží je umístěno v jednotlivých odděleních internetového obchodu. Na stránce každého zboží je uvedena Vaše cena (s DPH), což je cena, kterou za zboží zaplatí kupující.

Na stránce každého zboží jsou uvedeny nejen ceny ale také záruka, popis zboží, případně také Technické specifikace (konkrétní technické údaje) a Technická podpora (manuály, firmwary, postupy pro instalaci atd.).

5. Uzavření kupní smlouvy

Nákup zboží není striktně omezen pro registrované zákazníky (dále kupující).

Prodej vystaveného zboží je nezávazný a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Jedná se například o ty případy, kdy dojde k vyprodání zboží.

Pro objednání zboží je třeba jej umístit do tzv. košíku a v něm přejít na potvrzení objednávky. V potvrzení objednávky vidí kupující všechny položky, které objednává včetně cen a jednotlivého počtu.

Potvrzením objednávky tlačítkem Potvrdit objednávku uzavírá kupující s prodávajícím kupní smlouvu. K potvrzení objednávky je třeba znovu potvrdit souhlas s Obchodními podmínkami. Podáním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s reklamačním řádem a těmito obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí.

Jakost při převzetí
(1) Prodávající odpovídá kupujícímu, že věc při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující věc převzal,
a) má věc vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,
b) se věc hodí k účelu, který pro její použití prodávající uvádí nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá,
c) věc odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,
d) je věc v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a
e) věc vyhovuje požadavkům právních předpisů.

(2) Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí.

Připouští-li to povaha koupě, má kupující právo, aby byla věc před ním překontrolována nebo aby byly předvedeny její funkce.

Má-li věc vadu, která nebrání užívat věc k určenému účelu, lze ji prodat jen za nižší cenu, než je obvyklá cena bezvadné věci. Prodávající kupujícího upozorní, že věc má vadu a o jakou vadu se jedná, není-li to zřejmé již z povahy prodeje.

Kupující věc podle možnosti prohlédne co nejdříve po přechodu nebezpečí škody na věci a přesvědčí se o jejích vlastnostech a množství.

Neoznámil-li kupující vadu věci včas, pozbývá právo odstoupit od smlouvy.

Požádá-li o to kupující, potvrdí mu prodávající v písemné formě, v jakém rozsahu a po jakou dobu trvají jeho povinnosti v případě vadného plnění. V potvrzení uvede i své jméno, sídlo a identifikující údaj, popřípadě i další údaje potřebné ke zjištění jeho totožnosti.

Nebrání-li tomu povaha věci, lze potvrzení nahradit dokladem o zakoupení věci obsahujícím uvedené údaje.

6. Náklady na dodání a způsob platby

Náklady na dodání a způsob platby jsou popsány na samostatné stránce Dopravy a platby a uvedené informace jsou platné vždy k okamžiku uzavření objednávky.

V případě odstoupení od smlouvy ponese spotřebitel náklady spojené s navrácením zboží a jde-li o smlouvu uzavřenou prostřednictvím prostředku komunikace na dálku náklady za navrácení zboží, jestliže toto zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

7. Náklady na použití komunikačních prostředků na dálku

Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy si hradí kupující sám.

8. Vrácení zboží v 14denní lhůtě

Při uzavření smlouvy prostřednictvím internetového obchodu má spotřebitel právo (dle § 1829 odst. 1) odstoupit od smlouvy ve lhůtě 14 dnů ode dne převzetí zboží.

Pokud nebyl spotřebitel poučen o právu odstoupit od smlouvy v souladu s § 1820 odst.1 písm.f), může spotřebitel od smlouvy odstoupit do jednoho roku a čtrnácti dnů ode počátku běhu lhůty pro odstoupení.  Pokud dojde k poučení spotřebitele v této lhůtě, běží 14-ti denní lhůta pro odstoupení ode dne, kdy spotřebitel poučení obdržel.

Oznámení o odstoupení odešle spotřebitel na adresu prodávajícího v zákonné 14 denní lhůtě.

Kupující zboží zašle nebo předá prodávajícímu bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy.

Peněžní prostředky, včetně nákladů na dodání, vrací prodávající bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy. Peněžení prostředky jsou vráceny stejným způsobem, se souhlasem (a nevzniknou-li kupujícímu další náklady) kupujícího mohou být zaslány jiným způsobem.

Prodávající není povinen (dle § 1832 odst. 4) vrátit přijaté peněžní prostředky dříve, než mu spotřebitel zboží předá nebo prokáže, že zboží odeslal.

Jestliže spotřebitel zvolil jiný, než nejlevnější způsob dodání zboží, který podnikatel nabízí, vrátí prodávající spotřebiteli náklady na dodání zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží.

Prodávající uhradí spotřebiteli náklady spojené s vrácením zboží, jestliže neupozornil spotřebitele o povinnosti nést tyto náklady v souladu s ustanovením § 1820 odst. 1 písm. g).

Spotřebitel odpovídá prodávajícímu pouze za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto zbožím jinak, než je nutné s ním nakládat s ohledem na jeho povahu a vlastnosti.

V souladu s § 1837 spotřebitel nemůže odstoupit od smlouvy

a) o poskytování služeb, jestliže byly splněny s jeho předchozím výslovným souhlasem před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a podnikatel před uzavřením smlouvy sdělil spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy,
b) o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu,
c) o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal

V případě odstoupení od smlouvy ponese spotřebitel náklady spojené s navrácením zboží a jde-li o smlouvu uzavřenou prostřednictvím prostředku komunikace na dálku náklady za navrácení zboží, jestliže toto zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

9. Storno poplatky, smluvní pokuta

Kupní smlouvu lze měnit či stornovat pouze dohodou s prodejcem a to pouze v případě, nedošlo-li již k plnění smlouvy či odeslání zásilky. V opačném případě je kupující povinen uhradit veškeré náklady prodejce, které s vyřizováním jeho objednávky již vznikly (zejména telefonické hovory, objednané a posléze vrácené zboží dodavateli, poštovné, balné apod. do maximální výše 500 Kč) a to nejpozději do 14 dnů od zaslání storno faktury formou platebních informací na email zákazníka.

V případě neuhrazení nákladů ve stanovené lhůtě, se považuje případ za porušení smlouvy ze strany objednavatele a pohledávka spolu s pokutou 500 Kč může být podstoupena advokátní kanceláři. V případě nevyzvednutí zásilky si prodejce sjednává právo účtovat smluvní pokutu a to ve výši 500,- Kč a dále zaplacení poštovného a balného.

Pokud zákazník požádá o opětovné zaslání zásilky do 7 dnů od prvního neúspěšného pokusu o doručení a za předpokladu, že dojde k převzetí, bude smluvní pokuta prominuta a dojde pouze o navýšení celkové ceny zásilky o cenu poštovného dle platného ceníku.

10. Záruční podmínky a reklamační řád

Záruční podmínky a reklamační řád jsou nedílnou součástí obchodních podmínek.

Pro prodej použitého zboží jsou platné samostatné Záruční podmínky pro použité zboží.

11. Zasílání obchodních sdělení a ukládání cookies

Kupující souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího.

Kupující souhlasí s případným ukládáním tzv. cookies na do internetového prohlížeče počítače.

12. Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů

Spotřebitel má ze zákona č. 378/2015 právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu z kupní smlouvy nebo ze smlouvy o poskytování služeb.

Se stížností na nevyřešený spotřebitelský spor se spotřebitel může obrátit na orgán mimosoudního řešení spotřebitelských sporů.
Subjektem mimosoudního řešení spotřebitelských sporů je Česká obchodní inspekce (www.coi.cz).
Informace o mimosoudním řešení spotřebitelských sporů jsou zde: adr.coi.cz/cs/info

Návrh na zahájení řízení může spotřebitel podat prostřednictvím webového formuláře na stránce adr.coi.cz.

13. Elektronická evidence tržeb

Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.

Tyto obchodní podmínky jsou účinné od 1. března 2017

 


E-mailový zpravodaj

Slevy, akce, novinky? Buďte první kdo o nich ví. Zadejte svůj e-mail a nenechte si je ujít.

Chcete, abychom vám zasílali aktuality?